Servicebyggnaden

Maj 2013

Nu är servicebyggnaden snart klar och därmed går projektet i mål! Men redan innan den är färdigbyggd har det kommit kommentarer om huset:

–        ”Smäckert!”
–        ”Enkelt och stilfullt!”
–        ”Genomtänkt helhet med ruin och park.”
–        ”Ödmjukt!”
–        ”Högklassig kvalitet hela vägen!”
–        ”Ett smycke i världsarvet!”

Ännu en gång kan vi skörda dessa frukter som odlats i ett fantastiskt gott samarbete med arkitekten Finn Larsen och med Peab som huvudentreprenör.

service2

Servicebyggnaden i förhållande till västgaveln.

Byggstart i rätt ordning

Redan i maj 2012 förberedde regionen för Kultudralens anslutning till vatten och avlopp. Denna samordning gjordes i samband med att regionen då grävde upp Nikolaigränd för att byta de kommunala vattenledningarna, vilket nu, 2013, ledde till färre ingrepp i gator och mark.

Byggetablering gjordes i januari. Innan byggnationen satte igång tog regionen ned en dålig alm som de sedan tidigare hade fällningstillstånd på. I början av mars påbörjades byggnationen. När det blev dags att schakta och gräva ned vatten och avlopp övervakades det hela mycket noga av arkeologer på plats, för att inga kända lämningar skulle skadas och för att se om nya fynd gjordes.

Parken

Redan nu har marken runt byggnaden återställts. Så snart servicebyggnaden är färdig kommer också resten av parken att återställas. De nyplanterade bokträden skall nu få lite tid att växa till sig, så att de så småningom kan formklippas till valvbågar.

service1

Byggnaden i maj 2013. Träraster skall ännu täcka glasen.

Januari 2013

2012 blev ett intensivt år som var otroligt spännande och lärorikt, ett år då alla bokstavligen jobbade för kung och fosterland! Under hösten har vi utvärderat hur den nya anläggningen fungerat i praktiken och sett över vad som behöver åtgärdas inför kommande säsong, i både stort och smått. Så arbetet är i allra högsta grad fortfarande i process.

Servicebyggnad

Det vi står inför nu närmast är att bygga en servicebyggnad på norra sidan i parkens västra del, utanför de planterade bokträden. Ursprungligen var det tänkt att bli en större byggnad med en total yta på ca 150 m2. Ytorna har nu anpassats till en mindre byggnad på drygt 50 m2 och den kommer innehålla 5 publika toaletter, biljettförsäljning samt ett mindre samlingsrum/loge. Det finns en möjlighet att förlänga byggnaden i ett senare skede, om så anses. Byggnationen planeras starta i januari och beräknas vara klart i maj.

Utseende

Servicebyggnaden kommer byggas på en gjuten betongplatta, vilket innebär att man inte behöver gräva på djupet i de medeltida marklagren. En arkeologisk förundersökning kommer dock utföras innan byggstart. Servicebyggnadens fasad består av glas med ett raster av trä. Kommunantikvarie skall ännu besluta om fasaden skall tjäras, målas med svart slamfärg eller grålutas. Taket blir ett faltak.

Träd

En av almarna vid Nikolaigatan är i dåligt skick och kommer enligt regionens beslut att tas ner enligt det fällningstillstånd som finns. Den intilliggande almen (närmast ruinen) kommer samtidigt att gallras ur något. Detta arbete görs parallellt med start av byggnationen. De nyplanterade bokträden kommer att skyddas under byggnadsperioden.

Dokument

Här finner Du ett antal pdf-dokument med ritningar på servicebyggnaden.

1. Situationsplan – karta

2. Situationsplan F 1 -101

3. Volymstudie väst F 1-422

4. Volymstudie norr F 1-423

5. Planlösning F 1-211

6. Längdsektion F 1-311