Kultudralen AB

Kultudralen AB bildades år 2007 av ett tiotal musik- och kulturintresserade personer med uppgift att skapa finansiella möjligheter för en upprustning av ruinen.

Kultudralen AB – stiftarkretsen

Stiftarkretsen bestod av Jan Lundgren, Pigge Werkelin, Inger Harlevi, Lennart Koskinen, Staffan Scheja, Håkan Hagegård, Max Hansson, Jan Larsson, Allan Larsson och Gotlands Frimurarbröders Fastighets AB.

 

Staffan Scheja – en av stiftarna. Foto: Ulf Kallenberg

Kultudralen AB:s ändamål

Kultudralen AB avser inte att själva bedriva verksamhet eller arrangera konserter och evenemang i S:t Nicolai ruin. Ändamålsparagrafen har följande lydelse:

”Bolaget har som ändamål att anskaffa, äga och hyra ut fast egendom och sådan utrustning som behövs för musikalisk och annan kulturell verksamhet samt därmed sammanhängande verksamheter i syfte att främja kulturlivet på Gotland. Bolaget har i första hand för avsikt att anskaffa sådan utrustning för musikalisk och annan kulturell verksamhet i Sankt Nicolai-ruinen i Visby.”

Kultudralen AB,  ett not-for-profit-bolag

Kultudralen AB har idag (2012) 92 delägare och aktiekapitalet uppgår till 438 000 kr. Bolaget är ett not-for-profit-bolag och står som byggherre och ägare till den (reversibla) anläggningen i form av scen, gradänger, logeutrymmen m.m. som nu etablerats i S:t Nicolai ruin.

Kultudralen AB:s styrelse

Sedan årsstämman 2015 består styrelsen av Stefan Wramner (ordf.), Sten Melin, Eva Jupiter, Lena Pasternak, Thomas Sundström och Dag Franzén med Allan Larsson och Margareta Garpe som suppleanter.

Kultudralens medfinansiärer

Etableringen av Kultudralen i S:t Nicolai har finansierats med bidrag från följande samarbetspartners:

 • Peab Fastighetsutveckling Sverige AB
 • EU:s regionala strukturfondsprogram Småland och Öarna
 • Regionala Utvecklingsenheten
 • Boverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Gotlands Museum har bidragit med personal och kompetens då de inledningsvis också var ägare av projektet fram till själva byggfasen.
 • Region Gotland har bidragit till projektet genom upprustning av parkområdet norr om ruinen i syfte att skapa en foajé och mingelplats. Parken förlängs genom att den sammanbinds med lekplatsen norr om Nikolaigränd.
 • Inredning i form av bänkar och dynor har finansierats externt med bidrag från Rederi AB Gotland, Föreningen DBW, Barbro Osher Pro Suecia Foundation och Sparbanksstiftelsen Alfa.

   

Kultudralens samarbetspartners

Kultudralens verksamhet bygger på avtal med våra strategiska samarbetspartners.

 • När det gäller nyttjandet av S:t Nicolai har Kultudralen avtal med Gotlands Museum. Avtalet innebär att Kultudralen har rätt att bruka ruinen för evenemang och verksamheter med hänsyn till de kulturhistoriska värdena och Kulturminneslagen.
 • Kultudralen har ett samarbetsavtal med Gotlands Frimurarbröders Fastighets AB med syfte att utveckla och öka attraktiviteten av de båda fastigheterna.
 • När det gäller uthyrningsverksamheten av Kultudralen har ett avtal träffats med goGotland AB. Detta innebär bland annat att goGotland sköter bokningar inklusive praktiska arrangemang för detta samt driften av anläggningen.