Kunskap och forskning

För att kunna göra väl avvägda bedömningar och fatta goda beslut behövs ett gediget kunskapsunderlag. Det är förstås extra viktigt då man jobbar med en byggnad, ett monument, av S:t Nicolai ruins ålder och dignitet. Att ruinen befinner sig mitt i Världsarvet Visby gör inte saken mindre grannlaga.

Användbart kulturarv

Ett kulturpolitiskt mål som regeringen satt upp är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft. För att uppnå målen ska kulturpolitiken bl.a. främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. S:t Nicolai Kultudral ligger helt rätt i tiden, som lyckats med denna svåra ekvation.

Samlad kunskap

I arbetet med S:t Nicolai Kultudral har det varit viktigt att skaffa ett gott kunskapsunderlag. Forskningen har legat som grundval och bas för byggandet av Kultudralen. I och med detta har vi fått en samlad kunskap inom vitt skilda discipliner som historia, ruinvård, affärsutveckling, musik, turism, arkeologi, teknik, konstruktion m.m.

Ruinprojektet

Det blev nödvändigt att hitta ny kunskap och nya metoder som kan ge säkrare och mer komfortabla ruiner. I det syftet startades ”Ruinprojektet” av ett antal forskare, med Högskolan på Gotland som projektägare. Läs även artikel ”Forskare rustar för säkrare ruiner”/ Eva Carlsson Daun, GT, publicerad 2010-05-19

Vindmätningar

I Ruinprojektet ingick bl.a. att utföra vindmätningar för att öka komforten i ruinen. Se rapport. Nya vindmätningar kommer göras under våren 2013 för utvärdering av utförda åtgärder.

Värdefullt förfall

Fredrik Ehlton har som examensarbete i byggnadsvård Hgo, skrivit uppsatsen ”Värdefullt förfall – om ruiner i förändring” (2011).

Buller

Verksamheten i S:t Nicolai ruin har sedan 1850-talet rullat på med både teater, musik och middagar. Mycket har hänt sedan dess, med både efterfrågan, utbud, teknik och regelverk. Det är ett givande och tagande i samspel när man ska samsas om ljudutrymmet i en småstad, vars stora huvudsysselsättning utgörs av turism. Det är därför av stor vikt att hitta acceptabla nivåer utan att göra avkall på upplevelse och kvalitet. Här finns regionens riktlinjer för ljud och musik samt dokument för egenkontroll . Här kan du läsa 2012 års utvärdering av egna ljudmätningar som rapporterats till regionen.